უსაფრთხოება

ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით უსაფრთხოების საკითხს და ვატარებთ მრავალუსაფრთხოების ზომას პირადი

 საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად.თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს 

ვებ-გვერდზეხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი პაროლისა და ელექტრონული ფოსტისმისამართის მითითების

 შემთხვევაში. ეს პარაოლი დაშიფრულია. ჩვენგირჩევთ, რომ არავის გაანდოთ თქვენი პაროლი. გარდა ამისა, თქვენიპირადი

 საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე,რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს

 მიუწვდებათხელი. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო ბარათთანდაკავშირებით და ჩვენთვის იგი

 ხელმიუწვდომელია, რადგან თქვენისაკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროსგანეკუთვნება.

 თქვენ  პასუხისმგებელი ხართ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის კონფინდენციალურობის დაცვაზე და ასევე ყველა საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ანგარიშთან. თქვენ შეგიძლიათ გამოცვალოთ თქვენი პაროლი ან ნებისმიერი სხვა ანაგრიშის ინფორმაცია ნებისმიერ დროს “ჩემი ანგარიშის” გვერდის საშუალებით, თუ თქვენ უკვე დარეგისტრირდით. თქვენ ასევე შეიგიძლიათ განათავსოთ ახალი ანგარიში თქვენი სურვილისამებრ. თქვენ ეთანხებით, რომ შეატყობინებთ mecminda.ge -ს დაუყოვნებლივ თქვენი ანგარიშის ნებისმიერ უნებართვო გამოყენებისას, ან უსაფრთხოების დაღვევის თქვენთვის ცნობილი სხვა სახის შესახებ. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ mecminda.ge -ს უსაფრთხოების აქტუალურ ან ღია დარღვევის შესახებ, როგორიცაა მომხამრებლის ანგარიშის დაკარკვა, მოპარვა ან თქვენი ანგარიშის ან პაროლის უნებართვო გახსნა. თუ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ უზრუნველყავით პირველადი რეგისტრაციის დროს (ან შემდგომ “ჩემს ანგარიშში”) არის არაკორეკტული,mecminda.ge იტოვებს უფლებას გააუქმოს თქვენი ანგარიში .